برنامه نویسی در R

عبارت if

تصمیم گیری بخش مهمی از برنامه نویسی است که بوسیله عبارت شرطی انجام می شود. عبارت شرطی if به شکل زیر است

If (test-expression) {

                 Statement

}

test-expression می تواند یک بردار عددی یا منطقی باشد، اما در هر صورت فقط عضو اول بردار در نظر گرفته می شود. در مورد بردارهای عددی عدد ۰ معادل منطقی FALSE است و بقیه مقادیر عددی TRUE هستند.

عبارت if-else

به شکل زیر است

If (test-expression) {

             Statement1

} else {

            Statement2

}

بخش else انتخابی است و فقط در صورتی ارزیابی می شود که عبارت شرطی نادرست باشد. توجه داشته باشید else باید در همان خطی نوشته شود که پرانتز if بسته می شود.

عبارت nested if-else

به شکل زیر است

if (test-expression1) {

             Statement1

} else  if (test-expression2) {

            Statement2

} else if  (test-expression3) {

                     Statement3

}

تابع ()ifelse

اکثر توابع در R خروجی شان بردار است. این کار که به آن Vectorization گفته می شود، سریعتر از اجرای یک تابع روی تک تک اعضای بردار است. تابع () ifelse معادل برداری عبارت if else است که در بخشهای قبلی گفته شد و در آن فقط عضو اول بردار تست می شود. نحوه استفاده از این تابع به شکل زیر است.

Ifelse (test-expression, X , Y )

test-expression برداری منطقی است (یا شی که اجبارا به منطقی تبدیل می شود) مقدار نتیجه تابع برداری با طول test-expression است. در بردار نتیجه هر عضو معادل عضو متناظر از بردار X است اگر عضو متناظر در بردار test-expression معادل TRUE باشد و معادل عضو متناظر از بردار Y است .اگر عضو متناظر در بردار test-expression معادل FALSE باشد. در صورت لزوم بردارهای X و Y بازتولید می شوند.

حلقه ها در R

در حالت معمول عبارات بصورت پشت سرهم اجرا می شوند اماگاهی اوقات لازم است بخشی از کد برنامه چند بار تکرار شود که این کار با استفاده از حلقه ها این کار امکانپذیر است. جدول زیر انواع حلقه در R را معرفی می کند.

دو عبارت break و next ترتیب طبیعی اجرای برنامه را تغییر می دهند. برنامه با رسیدن به عبارت break از حلقه خارج می شود اما در مواجهه با عبارت next فقط تکرار فعلی حلقه خاتمه یافته و به تکرار بعدی می رود.

مطالب مرتبط