رسم نمودار در R

R قادر است نمودارهای بسیار متنوع و پیچیده ای را رسم کند. برای مشاهده بعضی از این نمودارها از تابع ()demo به همراه آرگومان graphics و یا persp استفاده کنید.

در R برای رسم نمودار دو نوع تابع سطح بالا و سطح پایین وجود دارد. توابع سطح بالا نمودار جدیدی ایجاد می کنند در حالیکه توابع سطح پایین عناصری را به نمودار موجود اضافه می کنند.

تابع ()plot

این تابع کاربرد زیادی در ترسیم نمودار دارد و داده های موجود را در قالب یک سری نقاط ترسیم می کند. در مثال زیر ابتدا از تابع rnorm برای تولید ۵۰ مقدار تصادفی با توزیع نرمال برای x  و y استفاده کرده ایم و سپس این نقاط را در صفحه رسم کرده ایم.

حاصل به شکل زیر خواهد بود.

البته بدلیل اینکه از تابع رندم استفاده کرده ایم قطعا شکل شما متفاوت خواهد بود. علاوه بر این با استفاده از آرگومانها می توان شکل نمودار را تغییراتی داد. مهمترین آرگومانها عبارتند از main که عنوان اصلی نمودار را تعیین می کند. sub عنوان فرعی ، xlab عنوان محور x و ylab عنوان محور y را تعیین میکند. آرگومان type هم برای تعیین شکل نمودار استفاده می شود. مثلا اگر type=’h’ باشد نمودار به شکل هیستوگرام رسم می شود. p  برای نقطه، l برای خط،  b برای هر دو (خط و نقطه)، s برای شکل پله مانند و … (برای راهنمایی کامل به راهنمای R مراجعه شود).

از توابع سطح پایین نیز برای تغییر در نمودار موجود می توانیم استفاده کنیم. مثلا با استفاده از تابع title می توانیم به نمودار عنوان بدهیم و یا از تابع text می توانیم استفاده کنیم و عبارتی را در محلی بر روی نمودار قرار دهیم.

تابع ()curve

این تابع توابع پیوسته را روی یک فاصیه معین رسم می کند. بعنوان مثال فرض کنید می خواهیم تابع (sin(x را از ۰ تا Π۲  رسم کنیم . بدین منظور بصورت زیر عمل می کنیم.

تابع ()hist

این تابع هیستوگرام رسم می کند. بهنگام فراخوانی تابع از آرگومان breaks برای تعیین تعداد نمودارها و از آرگومان freq که منطقی هست برای تعیین اینکه آیا فراوانی داده ها لحاظ شود استفاده می شود.

تابع ()boxplot

این تابع نمودار box-and-whisker رسم می کند .

مطالب مرتبط