لیست (List)

لیست برداریست که اعضای آن از یک نوع نیستند. یک لیست با  استفاده از تابع ()list تعریف می شود. برای دسترسی به یکی از اعضای لیست از [] استفاده می کنیم. برای فیلتر کردن بخشی از یک لیست هم مانند بردار و ماتریس از یک بردار استفاده می کنیم.

برای دسترسی مستقیم به یک عضو لیست از [[]] استفاده می کنیم. 

به جای عدد می توانیم برای دسترسی به یک عضو لیست از نام آن استفاده کنیم. برای این کار ابتدا باید به هر عضو لیست یک نام اختصاص دهیم.

به جای عدد می توانیم برای دسترسی به یک عضو لیست از نام آن استفاده کنیم. برای این کار ابتدا باید به هر عضو لیست یک نام اختصاص دهیم.

در صورت نامگذاری اعضای یک لیست برای دسترسی به آنها می توانیم از نام آن استفاده کنیم. این کار به دو صورت انجام می شود. در حالت اول با استفاده از [[]] و در حالت دوم با استفاده از عملگر $ می توانیم به یک عضو لیست دسترسی پیدا کنیم.

مطالب مرتبط