ماتریس (Matrix)

ماتریس مجموعه ای از داده هاست که در یک ساختار دو بعدی قرار گرفته اند. در زبان R ماتریس با استفاده از دستور()matrix تولید می شود.

تابع matrix به صورت پیشفرض داده ها را از ستون پر می کند مگر اینکه با استفاده از پارامتر byrow این چیدمان را تغییر دهیم. در مثال فوق اگر در خط چهارم از این پارامتر استفاده نکنیم شکل ماتریس تغییر خواهد کرد.

دسترسی به عضوی از ماتریس که در ردیف m ام و در ستون  n ام قرار دارد، با عبارت [A[m,n خواهد بود. کل اعضای ردیف m ماتریس با عبارت [A[m, و کل اعضای ستون n ماتریس با عبارت [A[ ,n قابل دسترسی خواهد بود. علاوه بر این امکان فیلتر کردن و مشاهده فقط بخشی از ماتریس با استفاده از تابع ()c وجود دارد.

می توانید ستونها و ردیفهای ماتریس را با استفاده از تابع ()dimnames نامگذاری کرده و از این نامها برای دسترسی به اعضای ماتریس استفاده نمایید.

با استفاده از تابع ()t می توانیم ردیفها و ستونهای ماتریس را جابجا کنیم (Transpose).

دو ماتریس با تعداد ردیف مساوی را می توانیم با تابع ()cbind با هم ترکیب نماییم. مشابها دو تابع با تعداد ستون مساوی را با تابع ()rbind می توانیم با هم ترکیب نماییم.

نهایتا می توانیم یک ماتریس را با استفاده از تابع ()c که برای تولید بردار استفاده می شود به یک بردار تبدیل کنیم. به این عمل تخریب ماتریس (Deconstruction) گفته می شود.

مطالب مرتبط