متدهای ساده پیش بینی

روش میانگین

بطور ساده بیان می شود که مقدار پیش بینی آینده برابر است با میانگین مقادیر قبلی. درزبان R از تابع ()meanf بدین منظور می توان استفاده کرد.

روش Naïve

در این روش هر مقدار بعنوان پیش بینی بر اساس مقدار قبلی می باشد. این روش برای داده های مالی و سریهای زمانی خوب عمل می کند. در زبان R از توابع ()naive و ()rwf استفاده می شود.

روش Naïve فصلی

مشابه روش قبل است با این تفاوت که هر مقدار با فصل مشابه (یا ماه مشابه) سال قبل پیش بینی می شود. از تابع ()snaive بدین منظور می توان استفاده کرد.

روش drift

مشابه روش naive است با این تفاوت که پیشبینی ها مقداری لغزش یا انحراف دارد که از میانگین انحرافات قبلی بدست می آید. بدین منظور از تابع ()rwf با تنظیم پارامتر drift=true می توان استفاده کرد.

در مثال زیر داده های سهام شرکت گوگل به مدت ۲۰۰ روز وجود دارد. ابتدا نمودار این سری زمانی ترسیم می شود و سپس با استفاده از سه روش از روشهای فوق پیشبینی انجام می شود.

Forecasts based on 200 days of the Google daily closing stock price.

گاهی اوقات این روش های ساده بهترین روش پیش بینی خواهند بود. اما در بسیاری از موارد، این روش ها به عنوان معیارهایی برای سنجش روشهای دیگر می باشند. بدین منظور، نتایج هر روش پیش بینی ای که در حال توسعه است با این روش های ساده مقایسه خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که روش جدید بهتر از این گزینه های ساده است.

منبع :
https://otexts.com/fpp2/simple-methods.html

مطالب مرتبط