دسته: داده پژوهی

Data-Science-use-cases

آشنایی با داده پژوهی (Data Science)

با ورود جهان به دوران داده های بزرگ، نیاز به ذخیره سازی این داده ها به چالش و نگرانی عمده صنایع و سازمانها تبدیل شد. تا ۲۰۱۰ تمرکز اصلی بر ایجاد چارچوب و راه حل...

داده پژوهی (Data Science)

داده پژوهی استخراج و تبدیل داده ها به یک منبع با ارزش برای دستیابی به استراتژیهای کسب وکار است. داده پژوهان باید ترکیبی از مهارتها شامل توانایی تحلیل، داده کاوی، آمار و کار با الگوریتمها...