دسته: کلان داده

کلان داده (Big data)

کلان داده به داده های باحجم زیاد که در جریان فعالیت روزانه یک کسب وکار تولید میشود، اطلاق میگردد. مقدار اطلاعات مهم نیست. آنچه سازمان با این داده ها انجام می دهد، مهم است. کلان...