R-Arcgis Bridge

کمپانی Esri با این محصول قدرت تحلیل و داده کاوی کلان داده های مکانی را به کاربران ArcGIS  هدیه داده است. Rbridge   شما را قادر می سازد از داخل پروژه جاری در ArcGIS با استفاده از قدرت زبان R نیازهای تحلیلی پروژه را برطرف کنید. در واقع R-bridge  همچون یک پل دوطرفه عمل می کند و داده ها را بین ArcGIS  و R  مبادله می کند.

مطالب مرتبط